اخبار بین المللی
بخش دو و سه گزارش ارزیابی IPCC در خصوص انطباق و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منتشر شد.
بر اساس طرح آزمایشی دبیرخانه کنوانسیون در راستای آماده سازی موجودی انتشار گازهای گلخانه ای مساعدت علمی به کشورهای در حال توسعه ارائه می نماید.
در دو نشست از جلسات بُن به دو موضوع مهم، یکی در خصوص بهبود مشارکت های همگانی در مورد تغییر اقلیم و دیگری راه اندازی پرتال ظرفیت سازی پرداخته شد.
آرشیو اخبار